Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej

Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej -TWWP jest społecznym stowarzyszeniem naukowo-edukacyjnym działającym na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia i wychowania, służącym podnoszeniu kultury umysłowej polskiego społeczeństwa, polityki społecznej, kultury narodowej oraz ochrony środowiska. Działania Towarzystwa  nakierowane są szczególnie na: działalność w zakresie pomocy społecznej,   ochronę i promocję zdrowia, wspieranie i upowszechnianie kultury, aktywność fizyczną, turystykę i krajoznawstwo oraz promocję  i organizację wolontariatu, a także na integrację oraz reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem. Głównym celem działalności  TWWP jest  wielostronna aktywizacja ludzi starszych i czynne ich zaangażowanie w różnych dziedzinach życia. Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej   jest prawnym sukcesorem przeszło stuletniej tradycji polskiego ruchu wszechnicowego, a zwłaszcza działającej w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej – Wolnej Wszechnicy Polskiej. Jest organizacją pozarządową, działającą na zasadach non profit.

Struktura TWWP/O LUBLIN

HISTORIA TWWP

1882 – polskie ruchy oświatowo – niepodległościowe na przełomie XIX-XX wieku
1918 – 1952 – Wolna Wszechnica Polska (szkoła wyższa)
1957 – Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej

HISTORIA TWWP O/Lublin

1970 – założenie Oddziału w Lublinie
1985 – utworzenie Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
2002 – powołanie Lubelskiego Centrum Aktywizacji Seniorów

2019 – utworzenie sekcji pedagogicznej