LUBELSKIE CENTRUM AKTYWIZACJI SENIORÓW

Drugą formą  działalności w ramach TWWP jest LUBELSKIE CENTRUM AKTYWIZACJI SENIORÓW – LCAS

Koordynatorem Centrum oraz Klubu Wolontariuszy jest Elżbieta Iwanicka.

Lubelskie Centrum Aktywizacji Seniorów powstało 2003 r.  Do 2008r. realizatorami tego programu byli wyłącznie słuchacze Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od 2008 w działalność tą włączeni są seniorzy  z różnych dzielnic Lublina. Głównym celem LCAS jest przeciwdziałanie izolacji, osamotnieniu oraz apatii i bezradności ludzi starszych. Poprzez przynależność do różnych klubów działających w ramach LCAS osoby starsze mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

Działalność klubów skierowana jest przede wszystkim na aktywizację seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci specjalnej troski, dzieci przebywających w przedszkolach, społeczności lokalnej, rodzin. Kluby stwarzają możliwość różnych form aktywności:

Aktywność kulturalna

Przygotowywanie przez członków klubów informacji o życiu i twórczości znanych poetów, ważnych osób. Organizowanie spotkań poetyckich, wyjść do kina, teatru. Prowadzenie  różnych zajęć plastycznych.

Aktywność fizyczna

Wycieczki, spacery, zajęcia w basenie,  zajęcia Tai i Ch.

Aktywność edukacyjna

Szkolenia z nowinek technicznych, wizerunku, godnego stylu życia,  wolontariatu.

Aktywność wolontariacka

Praca na rzecz osób najbardziej potrzebujących wsparcia, chorych, samotnych, dzieci, rodzin, praca na rzecz społeczności lokalnych oraz organizacja imprez okolicznościowych.

Celem wszystkich Klubów jest aktywizacja społeczności lokalnej, a przede wszystkim seniorów, zacieśnianie więzi między mieszkańcami osiedla, rozwój intelektualny, poszerzanie wiedzy prozdrowotnej, zwiększanie aktywności fizycznej.

W ramach Lubelskiego Centrum Aktywizacji Seniorów działają:

 • Klub Aktywnego Seniora LSM  Koordynator Anna Gińko-Furmanik.
  Klub prowadzi zajęcia integracyjno- aktywizujące w grupie 40 osób. Członkami klubu jest około 100 osób. Seniorzy spotykają się 1x w tygodniu na spotkaniach ogólnych oraz mają możliwość uczestniczenia w bardzo bogatej ofercie zajęć warsztatowych, spotkań okolicznościowych oraz imprez i konferencji. Klubowicze włączają się w inicjatywy organizowane na rzecz społeczności lokalnej.
 • Klub Aktywnego Seniora „Za Parkiem”  Koordynator Henryka Sławińska.
  Klub funkcjonuje 12 lat. Z zajęć, cotygodniowych korzysta 20-40 osób są to osoby od 60-80+. Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu. W klubie odbywają się różne warsztaty twórcze z zakresu malowania na szkle, robienie kwiatów, ozdób dekoracyjnych, świątecznych. Organizowane są wyjścia do teatru, kina. spotkania w ogródkach działkowych. Tematy zajęć przygotowują członkowie klubu.
 • Klub Aktywnego Seniora „Za Parkiem”  Koordynator Henryka Sławińska.
  Klub funkcjonuje 12 lat. Z zajęć, cotygodniowych korzysta 20-40 osób są to osoby od 60-80+. Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu. W klubie odbywają się różne warsztaty twórcze z zakresu malowania na szkle, robienie kwiatów, ozdób dekoracyjnych, świątecznych. Organizowane są wyjścia do teatru, kina. spotkania w ogródkach działkowych. Tematy zajęć przygotowują członkowie klubu.
 • Klub Super Babci Super Dziadka funkcjonuje od 2010 r. Koordynator Lucyna Szabłowska.
  W ramach klubu funkcjonują 3 grupy:  teatralna 20 osób,  opowiadaczy  10 osób i zabaw 6 osób. Poszczególne grupy seniorów przygotowywane są do zabaw z dziećmi. Seniorzy grupy teatralnej organizują kukiełki dla dzieci z różnych przedszkoli. Klub zorganizował około 100 zajęć z dziećmi,. W czasie ferii zimowych organizowane są zajęcia w świetlicy środowiskowej. W klubie tym seniorzy rozwijają swoje pasje, umiejętności teatralne, plastyczne. Organizują spotkania integracyjne wielopokoleniowe.
 • Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza TWWP  Klub działa od 2007
  Głównym założeniem jest świadoma, dobrowolna i nieodpłatna pomoc   na rzecz innych, działalność edukacyjna. kreowanie mody na wolontariat, aktywizacja seniorów poprzez wolontariat oraz rozwijanie współpracy wielopokoleniowej. Członkowie Klubu organizują akcje pomocy ludziom starszym, biednym, samotnym chorym.  Wolontariusze współpracują ze świetlicami wsparcia  prowadząc zajęcia plastyczne z dzieci, pracując na rzecz społeczności lokalnej. Organizują również imprezy, festyny z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, Dnia Seniora, Obchodów Dnia Dziecka, Matki. Promują wolontariat wielopokoleniowy wśród seniorów i młodzieży. Klub cieszy się dużym uznaniem w Lublinie i w kraju, zdobył wiele wyróżnień i nagród za swoją działalność: pierwsze miejsce w kraju za akcję „Dar Czasu I Serca” 2012 r , wyróżnienia w Konkursie Barwy Wolontariatu. Jako pierwszy w kraju zrealizował projekt skierowany do wielopokoleniowej męskiej grupy projektowej: Panowie do boju.
 • Zespół Wokalny „Pasjonatta” pod kierunkiem Aliny Famares.
  W naszych strukturach dopiero od miesiąca.Zespół powstał w 2012 r i z wielkim powodzeniem niedawno świętował swoje 5-lecie. Zespół dynamicznie się rozwija oferując obecnie bogaty repertuar prezentujący różne style muzyczne np. country, twist, rock and roll, tango, walc.Repertuar Pasjonatty zawiera również pieśni o charakterze religijnym.